31 mrt 2004 19:00

Ministerraad van 31 maart 2004

De Ministerraad heeft op woensdag de besprekingen die op dinsdag begonnen waren, over thema's betreffende Justitie en Binnenlandse Zaken, verdergezet.

De Ministerraad heeft op woensdag de besprekingen die op dinsdag begonnen waren, over thema's betreffende Justitie en Binnenlandse Zaken, verdergezet.

Hij heeft de hoofdstukken duurzaam preventiebeleid, politie: meer en nog beter, naar een betere uitvoering van straffen en maatregelen, beter statuut voor het slachtoffer, hervorming van het jeugdrecht, toegankelijkheid van de Justitie: een nieuwe stap, gerechtelijke achterstand en verbetering van de werking van bepaalde instellingen.

De versterking van de technische en wetenschappelijke politie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie en van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken, heeft de Ministerrraad de nota inzake de versterking van de technische en wetenschappelijke politie goedgekeurd.

Nieuwe maatregelen op het vlak van voorlopige hechtenis

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor de onwerkdadige voorlopige hechtenis, tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en tot wijziging van sommige artikelen van het Wetboek van Strafvordering. De hervorming ingeleid door de wetswijziging van 20 juli 1990 om de voorlopige hechtenis een echt uitzonderingskarakter te geven komt in de praktijk niet tot uiting: het aandeel van de personen dat zich in voorlopige hechtenis bevindt schommelt tussen de 35% en de 40% van de totale gevangenispopulatie.

Strafuitvoering en inning van geldboetes

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, heeft de Ministerraad de kadernota goedgekeurd betreffende de betere strafuitvoering en het reglement over de problematiek van de geldboetes. De bedoeling is een systeem te verwezenlijken waarbij de uitgesproken straf daadwerkelijk moet worden toegepast en waar de gevangenisstraf enkel wordt uitgesproken in geval van absolute noodzaak om de openbare veiligheid te waarborgen. In deze optiek zal de problematiek van de strafboetes eveneens herzien worden om tot een betere inning ervan te komen.

Hervorming van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet houdende wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en de tenlasteneming van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, goedgekeurd.

Phenix

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, besliste de Ministerraad dat het voorontwerp van wet tot oprichting van de gegevensbank Phenix, voor advies word doorgezonden naar volgende instanties: het Hof van cassatie, de Hoge Raad voor justitie, het College van procureurs-generaal, de Raad van procureurs des Konings, het College van de eerste voorzitters van de hoven van beroep, de Conferentie van de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg, de Conferentie van de arbeidsauditeurs, de Conferentie van de voorzitters van de arbeidsrechtbanken, de "Ordre des barreaux francophones et germanophones", de Orde van Vlaamse balies, de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders en de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat.

Samenwerkingsprotocollen met de gerechtelijke autoriteiten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, nam de Ministerraad acte van de ondertekening van de verschillende samenwerkingsprotocollen, onderhandeld met de Eerste Voorzitters van de hoven van beroep te Brussel en Antwerpen, en met de Procureur-generaal en de Procureur des Konings te Brussel.