17 dec 2009 14:41

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

Wijziging van de reglementering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

Wijziging van de reglementering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de reglementering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) wijzigt.

Het ontwerp van minister van Werk Joëlle Milquet verhoogt het aantal toegelaten uren activiteit naar 70 uur per maand (in plaats van 45) voor de onderwijsinstellingen en bepaalde activiteiten voor natuurlijke personen zoals hulp bij tuinonderhoud, hulp bij het waken of de begeleiding van zieken en kinderen. De limiet van 630 activiteitsuren per kalenderjaar blijft evenwel behouden.

De maatregel die moet de PWA-werknemers in deze sector toelaten om meer flexibiliteit in de arbeidsorganisatie in te bouwen. De werklast in die sector schommelt immers in functie van de seizoenspieken. De maatregel geldt van  1 februari 2010 tot 1 februari 2011 en kan worden verlengd met een ontwerp van kb dat goedgekeurd wordt in de ministerraad. 

(*) tot wijziging van artikel 79bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.