28 apr 2017 17:59

Plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren.

Het ontwerp voert de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten uit, met betrekking op de speciale sectoren: water, energie, vervoer en post. Deze nieuwe wet zet twee Europese richtlijnen* over de plaatsing van overheidsopdrachten om in Belgisch recht. 

Het ontwerp behelst de publieke en private speciale sectoren. Het ontwerp is niet van toepassing op de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor Europese bekendmaking: 

  • overheidsbedrijven voor de opdrachten die geen betrekking hebben op hun taken van openbare dienst in de zin van een wet, een decreet of een ordonnantie
  • personen die genieten van bijzondere of alleenrechten
  • aanbestedende overheden voor de opdrachten die betrekking hebben op de productie van elektriciteit

Het ontwerp houdt in de mate van het mogelijke rekening met de conclusies van de werkgroep "Strijd tegen de sociale dumping". Het ontwerp van koninklijk besluit vormt het derde uitvoeringsbesluit in een reeks van vijf. De vier andere uitvoeringsbesluiten betreffen:

  • de algemene uitvoeringsregels
  • de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
  • de regels inzake de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels voor de concessieovereenkomsten
  • de bepalingen inzake Bestuur

De inwerkingtreding van het geheel van deze reglementering overheidsopdrachten zal simultaan gebeuren.

 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

* richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014