15 jul 2022 19:09

Plan van aanpak voor de aanleg van een waterstofbackbone

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne van der Straeten akkoord met een plan van aanpak voor de aanleg van een waterstofbackbone en de ontwikkeling van een CO2-backbone in België.

In zijn plan voor herstel en veerkracht (RRF) heeft België zich ertoe verbonden de ontwikkeling van ten minste 150 km waterstof- en CO2-vervoerspijpleidingen te ondersteunen. Deze pijpleidingen moeten tegen midden 2026 in gebruik worden genomen. Dit project beoogt de ontwikkeling van H2- en CO2-netwerken binnen industriële clusters. Een tweede fase (buiten het RRF-project) beoogt de clusters onderling te verbinden.

Hoewel het transport van CO2 over land geen federale bevoegdheid is, heeft de minister van Energie, in samenwerking met de staatssecretaris voor Relance, een overleg opgestart met de bevoegde gewestelijke ministers om de ontwikkeling van CO2-transportinfrastructuur in België mogelijk te maken. Er wordt gewacht op bijkomende informatie van de gewestelijke overheden om de technische en juridische haalbaarheid van een dergelijke regeling te valideren.

In afwachting van een oplossing voor de CO2-backbone was de ontwikkeling van de H2-backbone opgeschort. Volgens de in het Plan voor Relance en Veerkracht beloofde mijlpalen moeten de gefinancierde pijpleidingen echter midden 2026 operationeel zijn. Vóór deze datum zijn veel maatregelen nodig: goedkeuring van het investeringsplan, vaststelling van het precieze tracé, vergunningsaanvragen, bestelling van de materialen en werkzaamheden.

Daarom wordt voorgesteld het volgende plan van aanpak te volgen:

  • de voortzetting van de ontwikkeling van de H2-backbone
  • de besprekingen met de gewesten voortzetten om een inventieve oplossing te vinden voor de ontwikkeling van een CO2-backbone in België, in overeenstemming met de modaliteiten van het plan voor herstel en veerkracht