18 mei 2018 16:38

Planning van het medische aanbod en het aanbod van de tandheelkunde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de planning van het medische aanbod voor 2018 wijzigt, en twee ontwerpen die de quota voor artsen voor 2024 en voor tandartsen voor 2023 vastleggen.

Voor elk jaar het wordt maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde in een koninklijk besluit vastgesteld. Voor het jaar 2018 werd een globaal quotum vastgesteld van 2460, opgesplitst per gemeenschap:

  • Vlaamse Gemeenschap: 1476
  • Franse Gemeenschap: 984

Het aantal studenten dat in 2018 zal promoveren, zal de vastgelegde quota overschrijden. Het eerste ontwerp laat extra kandidaten toe tot de stage die leidt tot één van de beroepstitels, voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde. Het bijkomend aantal kandidaten zal gelijk zijn aan het verschil tussen het aantal gediplomeerden dat in 2018 beschikt over een universitair attest en het vastgesteld aantal kandidaten voor het jaar 2018.

Momenteel werden deze quota voor artsen reeds bepaald tot 2023 en dit opgesplitst per gemeenschap. Het tweede ontwerp legt het globale quotum vast op 1445 voor het jaar 2024, opgesplitst per gemeenschap:

  • Vlaamse Gemeenschap: 859
  • Franse Gemeenschap: 586

Ten slotte wordt voor elk jaar ook het maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels in de tandheelkunde bij koninklijk besluit vastgesteld. Momenteel werden deze quota reeds bepaald tot 2022 en dit opgesplitst per gemeenschap. Het derde ontwerp legt het globale quotum vast op 228 voor het jaar 2023, opgesplitst per gemeenschap:

  • Vlaamse Gemeenschap: 136
  • Franse Gemeenschap: 92

De ontwerpen worden ter advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod (bijkomende kandidaten 2018)

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod (quota artsen 2024)

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde (quota tandartsen 2023)