27 nov 2017 17:16

Plichtenleer van de psycholoog

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 2 april 2014 wijzigt tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog. 

Het ontwerp is bedoeld om de regelgevende tekst die van toepassing is op de plichtenleer van het beroep van psycholoog te verduidelijken. Het herschrijven van hoofdstuk III in zijn geheel laat immers toe de bepalingen van dit hoofdstuk in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Strafwetboek inzake het beroepsgeheim. Ook laat het toe in dit hoofdstuk een duidelijk onderscheid te maken tussen het beroepsgeheim en andere verplichtingen en/of beperkingen die opgelegd worden aan de psychologen. De aanpassing behoudt de essentie van de huidige tekst en maakt die zo duidelijk mogelijk voor alle personen die bij de toepassing ervan betrokken zijn.