06 jul 2018 16:27

Politieambt: toekenning van de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over het politieambt en in het bijzonder over de toekenning van de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie.

De Vaste Commissie voor de Lokale Politie (VCLP) heeft de moeilijkheden aangekaart waarmee politiezones met een beperkt aantal officieren worden geconfronteerd, namelijk het feit dat officiers van bestuurlijke politie (OBP) permanent contacteerbaar moeten zijn. Dit systeem is inderdaad niet langer voldoende om alle opdrachten waarvoor de tussenkomst van een OBP noodzakelijk is, te volbrengen. De lokale politie heeft dan ook gevraagd gebruik te maken de mogelijkheid om de hoedanigheid van OBP toe te kennen aan politieambtenaren die beschikken over de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings (OGP/HPK), namelijk de hoofdinspecteur van politie, die de leiding van de permanente interventiediensten uitoefenen. Dat is waarvoor het ontwerp dat vandaag werd goedgekeurd zorgt. De hoedanigheid van OBP wordt uitsluitend toegekend tijdens de werkelijke uitoefening van de leiding van de permanente interventiedienst door de betrokken hoofdinspecteur (OGP/OBP van wacht). De toekenning van de hoedanigheid van OBP hangt bovendien af van het voorafgaandelijk slagen in een ad hoc voortgezette opleiding.

Het ontwerp regelt eveneens de inwerkingtreding van artikel 8 van de wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken – Geïntegreerde politie van 21 april 2016. Dit artikel wijzigt artikel 30 WPA inzake de bestuurlijke inbeslagname. Bij de totstandkoming van de voornoemde wet van 21 april 2016 werd beslist de voltooiing van het koninklijk besluit betreffende de brandingsporten (afgekondigd op 22 juni 2016 en in werking getreden op 1 juli 2016) af te wachten, om de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen van artikel 30 WPA vast te stellen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de wet op het politieambt en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 8 van de wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen - politie