04 feb 2005 16:00

Politiestatuut

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten.

Met dit voorontwerp wordt hoofdzakelijk gevolg gegeven aan het arrest van het Arbitragehof (*) inzake het politiestatuut (**). Daarbij is het de bedoeling de door het Hof aangestipte discriminaties te verhelpen. Verder bevat het een aantal punctuele statutaire aanpassingen, onder andere inzake de mobiliteitsprocedure en de aanstellingen. (*) nr. 102 van 22 juli 2003. (**) vervat in het koninklijk besluit van 30 maart 2001, bekend als het "mammoetbesluit".