13 mrt 2014 17:30

Praktische modaliteiten voor de inning van de federale gasbijdrage

Op 24 januari 2014 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (zie persbericht). Als gevolg van de goedkeuring van dit wetsontwerp moeten de koninklijke besluiten die de modaliteiten regelen van de federale bijdrage en van de toeslag voor beschermde afnemers worden vervangen door een nieuw koninklijk besluit. Het ontwerp dat vandaag door de ministerraad wordt goedgekeurd streeft deze doelstelling na en bepaalt de voorwaarden:

  • voor de inning van de federale gasheffing
  • die van toepassing zijn op de vrijstelling op de conventionele centrales en de warmtekrachtkoppelingscentrales
  • die van toepassing zijn op de degressiviteit en de plafonnering

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt