13 jul 2012 19:06

Praktische toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de hulpverleningzones in het kader van de hervorming van de civiele veiligheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed die de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de toekomstige hulpverleningzones voor civiele veiligheid praktisch organiseren. Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet voert het wetsontwerp uit dat de rechtspersoonlijkheid in het kader van de hervorming van de civiele veiligheid toekent (zie persbericht van de ministerraad van 1 maart 2012)*.

Het ontwerp schrijft de minimumnormen voor op het vlak van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen voor elke type van interventie. Hier wordt ook gestreefd naar een beperking van beroepsongevallen. Alle operationele prezones en hulpverleningszones leven aldus dezelfde normen na.

*voorontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.