20 jul 2023 18:32

Precisering van de voorwaarden voor facturatie tussen verschillende hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden voor de facturatie tussen verschillende hulpverleningszones preciseert.

Het ontwerp preciseert dat de verwijzing naar de Brusselse regelgeving in het koninklijk besluit van 6 december 2020 dat die voorwaarden vastlegt, een statische verwijzing is, die is vastgesteld op de datum van aanneming van het gewijzigde koninklijk besluit.

Het koninklijk besluit verwijst naar de tarifering vastgelegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 november 2014 inzake de retributies die geïnd worden als tegenprestatie voor diensten geleverd door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.

De Raad van State heeft geoordeeld dat deze verwijzing slechts statisch en niet dynamisch kon zijn. Een statische verwijzing heeft betrekking op de regelgeving die van toepassing is op een bepaalde datum, terwijl een dynamische verwijzing evolueert naargelang latere wijzigingen die aan de regelgeving waarnaar wordt verwezen, worden aangebracht. Een dynamische verwijzing is in dit geval niet aanvaardbaar, omdat ze erop neer zou komen om, voor de toekomst, een federale bevoegdheid te delegeren aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het ontwerp word voor advies aan de Raad van State voorgelegd.