10 dec 2004 16:00

Precontractuele informatie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten komt het vaak voor dat degene die het recht verkrijgt om een gemeenschappelijke commerciële naam of een gemeenschappelijk uithangbord te gebruiken, zich in een zwakkere positie bevindt en niet over dezelfde rechten beschikt als degene die het recht verleent. Daarom legt het voorontwerp een aantal regels vast over de precontractuele fase. Elke initiatiefnemer van een formule van commerciële samenwerking dient aan de kandidaat partner alle noodzakelijke informatie mee te delen, zodat de kandidaat een correcte juridische en bedrijfseconomische evaluatie kan maken. Ook is er een minimale termijn van één maand voorzien, die de partijen moeten naleven tussen het bekomen van de voorgeschreven informatie en het afsluiten van de overeenkomst. Het voorontwerp creëert een bijkomende administratieve last. Ze is echter verantwoord, omdat het voorontwerp een groter evenwicht tussen de partijen realiseert.