21 nov 2008 12:21

Preventie van arbeidsongevallen

Ondernemingen die verzwaard risico op arbeidsongevallen lopen betalen forfaitaire bijdrage

Ondernemingen die verzwaard risico op arbeidsongevallen lopen betalen forfaitaire bijdrage

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit over de uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 goedgekeurd dat een fofaitaire bijdrage instelt voor ondernemingen waar een verzwaard risico op arbeidsongevallen wordt vastgesteld. Het stelsel van premies voor een verzwaard risico bestond al, maar het huidige ontwerp maakt de wettelijke voorschriften nu duidelijker.  

Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Financiën Didier Reynders heeft als doel het aantal arbeidsongevallen te beperken door ondernemingen die een verzwaard risico lopen door de betaling van een verzekeringsbijdrage nauwer bij de preventie ervan te betrekken. De bijdrage wordt immers gebruikt om de interventie van de preventiedienst van de verzekeringsonderneming in de onderneming te financieren.  

Ondernemingen met een verzwaard risico wijken aanzienlijk af van het gemiddelde wat de gegevens over de aangegeven arbeidsongevallen betreft. Het ontwerp geeft een precieze omschrijving van de definitie verzwaard risico op basis van de risico-index (frequentie-index maal de ernstindex) en schrijft voor hoe de kennisgeving aan de onderneming moet gebeuren. 

De bijdrage hangt af van de grootte van de onderneming: 3000 euro voor ondernemingen met minder dan 50 voltijdse werknemers (VTE). Ze wordt verhoogd met 2000 euro per bijkomende schijf van 50 werknemers (VTE) en is beperkt tot 15.000 euro.

De verzekeringsonderneming zet de bijdrage als consultant in voor de arbeidsongevallenpreventie bij de betrokken onderneming door een actieplan op te stellen met concrete preventiemaatregelen om de herhaling van arbeidsongevallen te voorkomen. De verzekeringsonderneming stelt een verslag op voor het Fonds voor Arbeidsongevallen van de maatregelen die ze aan de onderneming heeft voorgesteld en de uitvoering ervan. Een samenvatting van al die verslagen wordt aan de raad van bestuur van het Fonds overgemaakt die de informatie ook ter beschikking stelt van de algemene directie  Toezicht op het welzijn op het werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de verzekeringsondernemingen.