07 feb 2020 15:12

Preventie van witwassen van geld en financiering van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen omvat om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, en het gebruik van contanten te beperken.

Het voorontwerp past het preventief dispositief voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan, naar aanleiding van de Europese richtlijn (EU) 2018/843, die richtlijn (EU) 2015/849 over de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en de richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU wijzigt.

De omzetting van deze vijfde richtlijn gebeurt door de bestaande relevante wetgeving te wijzigen, met name de wet van 18 september 2017 die het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voorkomt en het gebruik van contanten beperkt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • de toevoeging van de volgende nieuwe categorieën aan de lijst van onderworpen groepen:
  • aanbieders van virtuele valuta en bewaarportefeuilles
  • kunsthandelaars (wanneer de waarde van de verrichtingen of een reeks van verrichtingen 10.000 euro of meer bedraagt)
  • personen die als voornaamste bedrijfs- of beroepsactiviteit, rechtstreeks of via anderen materiële hulp, bijstand of advies op belastinggebied verlenen
 • de verlaging van de limiet tot 150 euro voor niet-herlaadbare betalingsinstrumenten
 • de opstelling van een lijst van de exacte functies die als prominent publieke functies gekwalificeerd kunnen worden
 • de mogelijkheid tot identificatie en verificatie van cliënten op basis van middelen voor elektronische identificatie
 • de harmonisering van de versterkte waakzaamheidsverplichtingen voor de zakelijke relaties met landen die door de Europese Commissie als een hoog risico worden gekwalificeerd wat witwassen van geld en de financiering van terrorisme betreft
 • de versterking van regels over informatie-uitwisseling en toegang tot informatie:
  • versterkte mogelijkheden voor de cel voor financiële informatieverwerking (CFI) om elke informatie die zij nodig heeft, te verkrijgen
  • de toegang voor de bevoegde autoriteiten en de CFI tot de gegevens verzameld door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën
 • de verbetering van de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten van de lidstaten
 • de verbetering van de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en financiële instellingen, en andere autoriteiten die aan het beroepsgeheim gebonden zijn

Het voorontwerp zal nog ter advies voorgelegd worden aan de Europese Centrale Bank en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Vervolgens gaat het voor advies naar de Raad van State.