17 mrt 2006 16:00

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2006 van de FOD Buitenlandse Zaken: Vredesopbouw en nationale verzoening – Democratische Republiek Congo Via dit projectvoorstel inventariseert de 'International Peace Information Service (IPIS)' de diverse belangen in de provincie Katanga – een provincie gekenmerkt door de rijkdom van zijn grondstoffen, maar ook door gevaarlijke etnische en politieke tegenstellingen. Dit levert niet alleen een interessante pluridisciplinaire academische benadering op, maar kan bovendien reëel bijdragen tot een goed onderbouwde pro-actieve aanpak tot conflictpreventie. Vredesopbouw en nationale verzoening – Democratische Republiek Congo Naar aanleiding van de verkiezingen die in de DRC zullen plaatsvinden, plant 'Alternatives Canada' een campagne voor kiezerseducatie. Van bijzonder belang is het tweerichtingsverkeer: naast de pedagogische boodschappen die het hele land worden rondgestuurd, is er ook een breed netwerk van observatoren dat informatie over mensenrechtenschendingen en over het verloop van de campagnes en de verkiezingen in real time op internet kunnen zetten. Daardoor wordt het internet een krachtig ontradingsinstrument voor diegenen die dachten ongemerkt het lokale kiesproces te kunnen dwarsbomen. Bevordering van de mensenrechten – Coalitie voor het Internationaal Strafgerechtshof De doelstelling van de Coalitie (in 1995 opgericht door 25 organisaties) voor het Internationaal Strafgerechtshof (de Coalitie) is het verzekeren van het succes van het Internationaal Strafhof. Concreet staat de Coalitie het Internationaal Strafhof bij in het onderzoek dat het Hof voert in landen in conflict. Voorts ijvert de Coalitie voor een universele ratificatie van het Statuut van Rome. Conflictpreventie – Europese Unie Dit project van het 'Crisis Management Initiative' beoogt de maximalisering van de EU-capaciteit m.b.t. conflictpreventie en peacebuilding. Via dit researchproject wordt de planning, de implementatie en de coherentie van alle externe EU-instrumenten in voornoemde domeinen verbeterd. Het project focust op 6 landen die ten prooi vielen aan gewelddadige conflicten: Nepal, DRC, Somalia, Indonesië, Uganda en Kosovo. Vredesopbouw en nationale verzoening – Birma De Ministerraad van 19 november 2004 hechtte zijn goedkeuring aan een project van de Nederlandse NGO 'ZOA Refugee Care' voor 2 projecten die aan Birmese vluchtelingen in de Thaise vluchtelingenkampen de mogelijkheid boden om o.m. door het ontwikkelen van vaardigheden een inkomen te verkrijgen (ook interessant met het oog op een latere terugkeer naar Birma). Het huidige project bouwt hierop voort en omvat 2 subprogramma's, 'Teaching and learning of creative subjects' en 'Facilitation of community education centers'. Democratisering – Roemenië Tijdens het eerste Gedecentraliseerd Forum van Partnergemeenten (april 2005) bleek dat er zowel van Roemeense als van Belgische zijde een ruime interesse bestond om dit forum mee vorm te geven. Inderdaad, de (lokale) Roemeense besturen hebben nood aan kennis en ervaring in goed bestuur, decentralisatie en capacity building. De Belgische expertise terzake en de bestaande banden tussen Belgische en Roemeense steden en gemeenten kunnen hierbij een functionele rol spelen. Bovendien kadert dit project van de vzw Somepro uitstekend in het Gezamenlijk Actieprogramma België-Roemenië 2004-2006 dat tijdens het bezoek in februari 2004 van Eerste Minister Guy Verhofstadt aan Roemenië werd ondertekend. Vredesopbouw en nationale verzoening – Colombia In opvolging van het project 'Cartografia de la Esperanza I' dat door de Ministerraad van 4 april 2003 en 'Cartografia de la Esperanza II' dat door de Ministerraad van 2 september 2005 werd goedgekeurd, werkte de vzw IPIS in samenwerking met Ecomujer een nieuw project uit m.b.t. de inventarisatie, ondersteuning, verduurzaming en valorisatie van processen waarmee basisgemeenschappen in Colombia het sociale weefsel herstellen dat verscheurd raakte ten gevolge van het gewapend conflict in het land. Versteviging van de rechtstaat – Colombia De Ministerraad van 4 juni 2004 hechtte zijn goedkeuring aan een project van Solidarité Socialiste dat de versterking van de ervaring met communautaire justitie in 2 Colombiaanse departementen beoogde. Het huidige project bouwt hierop voort en focust op de consolidering van de communautaire justitie in de regio's Cundinamarca en Antioquia. Ontmijning en ontwapening – Colombia Dit project van de 'Office on Drugs and Crime' van de Verenigde Naties (UNODC) beoogt de vermindering van misdaad en geweld ten gevolge van wapengebruik. Om deze doelstelling te bereiken zal de UNODC in eerste instantie focussen op het firearms protocol van de VN en maatregelen voorstellen om de Colombiaanse instellingen en wetgeving aan te passen aan de internationale standaard. Ook zullen diverse initiatieven ter ondersteuning van het Protocol opgezet worden. Bevordering van de vrede – International Crisis Group De Ministerraden van 29 april 2005 en 24 juni 2005 hechtten hun goedkeuring aan een bijdrage aan het werkingsbudget van de in Brussel gevestigde International Crisis Group (ICG), wereldwijd actief op het gebied van conflictpreventie en conflictoplossing. De ICG, die werd opgericht in 1995, is een onafhankelijke, multinationale non-profit-organisatie die vredesopbouwend werkt in die delen van de wereld die bedreigd worden door dodelijke conflicten. De rapporten en briefing papers van ICG worden wijd verspreid naar senior officials van ministeries en internationale organisaties. Het budget van de ICG nam gestaag toe de voorbije jaren en de financiering van de organisatie gebeurt volledig door bijdragen van regeringen en stichtingen en door giften van individuen en bedrijven.