14 okt 2005 17:00

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, om initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken. Vredesopbouw en nationale verzoening - Midden-Oosten Het Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture is een onafhankelijk, gemeenschappelijk Israëlisch-Palestijns tijdschrift dat éénmaal per kwartaal wordt uitgegeven met als aan Israëlische en Palestijnse intellectuelen een debatforum te bieden en het bredere publiek te sensibiliseren. Bij elke verschijning hoort een rondetafelgesprek en een publiek debat. Het tijdschrift wordt deels gratis verspreid, deels verkocht. Er wordt een bijdrage toegekend voor de coördinatie van het project en de publicatie- en verspreidingskosten. Mensenrechten — Problematiek illegale migratie Dit project van de Internationale Organisatie voor Migratie richt zich op de Europese nabuurschap landen: Marokko, Oekraïne, Moldavië, Rusland, Zuid-Kaukasus, Armenië en Georgië. Het heeft als doel om met deze landen een multilaterale regionale dialoog te organiseren over de migratieproblematiek (waaronder legale en illegale migratie, asiel, de strijd tegen het terrorisme, georganiseerde misdaad, mensenhandel en mensensmokkel). Op die manier wil het bijdragen tot de regionale veiligheid. Verscheidene EU lidstaten worden betrokken bij het project: Oostenrijk, VK, Finland, Zweden, Polen, Italië, Griekenland, Hongarije. Ook België zal een belangrijke rol spelen. Democratisering — Libanon De nieuwe Libanese regering maakt werk van de versterking van de democratische instellingen. Om een nieuw democratisch elan te vinden, is de herziening van de Libanese kieswet fundamenteel. Dit werd geïllustreerd door de laatste verkiezingen van juni 2005. Het project van UNDP speelt hierop in door technische steun te bieden aan de Nationale Commissie voor de Hervorming van de Kieswet. Ontmijning — Bosnië-Herzegovina Dit project van Udruženje za Eliminaciju Mina (vereniging voor het verwijderen van mijnen) wil een zone ontmijnen die gelegen is in de onmiddellijke nabijheid van het toeristisch park 'Vrelo Bosne' dat door de bevolking van Sarajevo vaak gebruikt wordt voor excursies en ontspanning. Dit initiatief biedt België bovendien een goede gelegenheid om zich op het terrein te manifesteren door het materieel en de huur van voertuigen voor zijn rekening te nemen. Ontmijning — Mine Ban Conventie Het Geneva International Center for Humanitarian Demining (GICHD) organiseert en begeleidt het gehele institutionele mechanisme dat de uitvoering van de Mine Ban Conventie in al zijn facetten ondersteunt. België wordt in zijn rol als coördinator voor de rapportering inzake artikel 7 (transparantie rapporten) ondersteund door het GICHD. Daarnaast wordt in 2005 ook beroep gedaan op de diensten van het GICHD bij het Belgisch co-rapporteurschap van het Standing Committee over de algemene uitvoering van de Conventie. In 2006 wordt er in diezelfde domeinen verder gerekend op bijstand door het GICHD. Ontmijning — Mine Ban Conventie Het Sponsorship Programme bij de Mine Ban Conventie wil door middel van een selectie waaraan alle sponsorende staten deelnemen, een gericht aantal afgevaardigden van landen laten deelnemen, die zelf niet over de financiële middelen beschikken om aan de vergaderingen van de Mine Ban Conventie deel te nemen. Het Programma wil op die wijze de uitvoering van de Conventie verder bevorderen. België kan daarbij in het bijzonder benadrukken dat het bijvoorbeeld de aanwezigheid van belangrijke Afrikaanse partnerlanden bij de Mine Ban Conventie wil steunen. Ontmijning — Landmine monitor België heeft van bij de lancering een jaarlijkse financiële bijdrage gegeven voor de publicatie van de 'Landmine Monitor'. Dit jaarlijks rapport compileert de stand van zaken van de diverse aspecten van de tenuitvoerlegging van de Conventie inzake het verbod op antipersoonsmijnen. Jaar na jaar bevestigde de Landmine Monitor zijn reputatie van degelijke en informatieve berichtgeving. De Landmine Monitor groeide op die manier uit tot een referentiewerk in dit domein. Voor het rapport 2005 doet Handicap International opnieuw beroep op Belgische sponsoring. De aanpak van de Landmine Monitor wordt grondig geactualiseerd. Voortaan zal de nadruk liggen op landen waar zich nog problemen voordoen bij de realisatie van het Nairobi Action Plan (2005-2009) en van de Conventie zelf.