21 okt 2005 17:00

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken. Ontwapening – DRC: De "Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP)" werd door het UNDP weerhouden om een studie te maken rond de problematiek van de proliferatie van lichte wapens in de oostelijke provincies van de DRC. Deze studie kadert in een groter project (Reconstruction Communautaire, Désarmement des Ex-Combattants et Réduction des Armes légères dans l'Est de la RDC) van het UNDP dat de vicieuze cirkel tussen gewapend geweld en armoede wil doorbreken. Uitbouw sociaal overlegmodel – Zuidoost-Europa: Dit project van het ABVV/FGTB en de International Confederation of Free Trade Unions is gericht op de ondersteuning van de rol van de vrouw als belangrijke actor in de bewerkstelliging van de (sociale) vrede. Daarnaast streeft men naar een specifieke genderpolitiek bij de vakbonden en doet men aan capacitybuilding specifiek op vrouwen gericht. Daartoe zullen er o.m. nationale rapporten over de huidige situatie m.b.t. de vrouwendiscriminatie worden opgesteld, wordt er een subregionaal workshop en een regionale conferentie georganiseerd en ontwikkelt men eveneens "campagnemateriaal". Dit project wordt voorgesteld door de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie. Bevordering van de mensenrechten – Midden-Oosten: Dit project van de Tel Aviv Faculty of Law omvat de juridische bijstand door docenten, juristen en rechtenstudenten aan vluchtelingen en asielzoekers, ongeacht hun nationaliteit, die weinig of geen toegang hebben tot juridische vertegenwoordiging. Dit project wordt voorgesteld door de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en werd reeds vermeld in de notificaties van de Ministerraad van 2 september 2005 (punt 22). Vredesopbouw en nationale verzoening – DRC: In de schoot van de EU (EUSEC-DRC) werd een technisch bijstandsprogramma uitgewerkt voor de verbetering van de betalingsketen van het Ministerie van Defensie in de DRC. Dit initiatief kadert vanzelfsprekend in de ondersteuningspolitiek van de EU voor de DRC die zich rond drie assen concentreert: strijd tegen armoede, steun aan het overgangsproces en macro-economische stabiliteit. De modernisering van de legeradministratie draagt bij tot de stabiliteit van het land door een gevoelige verbetering van de situatie van de militairen die een grotere loyauteit ten aanzien van de nationale instellingen zal teweegbrengen. Om het project op te starten in 2005 wordt beroep gedaan op vrijwillige bijdragen. Vanaf 2006 zou gemeenschappelijke financiering plaatsvinden. Vredesopbouw en nationale verzoening – Indonesië: De Ministerraad van 2 september 2005 hechtte zijn goedkeuring aan het verlenen van een bijdrage van 15.000€ voor reiskosten van de Belgische deelname aan de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh. Aangezien de kosten van de 4 militaire waarnemers oplopen tot 13.849€, en die van de civiele waarnemer 1.765€ bedragen, volstond dit bedrag evenwel niet om de totale reiskosten te dekken.