14 jul 2006 17:00

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Op voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ging de ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2006 van FOD Buitenlandse Zaken. Vredesopbouw en nationale verzoening – Democratische Republiek Congo Het project van de vzw Kinderen Derde Wereld beoogt de psychosociale opvang van straatkinderen in Goma. Zo zullen ongeveer drieduizend weeskinderen en kwetsbare kinderen scholing krijgen, een driehonderdtal jongeren krijgen vorming inzake vreedzaam samenleven, culturele activiteiten voor jongeren worden gesteund, zes voetbalploegen krijgen een sportuitrusting, er worden audiovisuele boodschappen verspreid over vredesopvoeding… Het project is gebaseerd op het Afrikaans model van Marguerite Barankitse. Dat is gericht op verzoening en bevordering van een vredescultuur bij de kinderen van wie de ouders gedood werden in zones die beheerst werden door interetnische conflicten en door toevloed van vluchtelingen. Vredesopbouw en nationale verzoening – Democratische Republiek Congo De Universiteiten van Antwerpen en Luik hebben het voorbije jaar een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de nieuwe grondwet en de kieswet in de DRC. Om die ervaringen verder te valoriseren, stellen beide universiteiten nu voor om in een periode van tien maanden een ondersteunende en vormende rol te spelen voor de juridische cel van de Onafhankelijke Kiescommissie in het kader van het electoraal contentieux. Tegelijk wil het project het Opperste Gerechtshof begeleiden bij de oprichting van een Grondwettelijk Hof in partnership met het Belgische Arbitragehof. Bevordering van de kinderrechten – Regio van de Grote Meren Dit project van de Coalition to Stop the Use of Child Soldiers is gericht op de herintegratie van kindsoldaten uit Burundi, DRC en Noord-Oeganda. Het tracht tegelijkertijd de recrutering van kindsoldaten te verhinderen. De Coalitie werkt vanuit hun 'nationale Coalities' (35 landen) en combineert sensibilisering van bevolking en overheden, datawerving, publicaties, onderhandeling en capaciteitsopbouw van lokale organisaties. Bevordering van de mensenrechten – Hoog Commissariaat voor de Rechten van de Mens Binnen het Hoog Commissariaat voor de Rechten van de Mens steunde België in het verleden steeds de speciale procedures van de Commissie mensenrechten. Landenrapporteurs en thematische rapporteurs brengen verslag uit bij de Commissie mensenrechten over een specifiek thema (foltering, racisme, gedwongen verdwijningen,…) of een specifiek land met mensenrechtenschendingen. België stelt voor om dit jaar 175.000 euro toe te kennen aan de speciale procedures (landenrapporteurs en thematische rapporteurs) van de nieuwe mensenrechtenraad. Verder zou nog 50.000 euro ter beschikking gesteld worden van het Fonds voor de slachtoffers van Folteringen. En aan het Fonds voor de slachtoffers van hedendaagse vormen van slavernij wordt voorgesteld 25.000 euro toe te kennen. Versteviging van de rechtstaat – Strijd tegen doodstraf In 2001 organiseerde de vereniging 'Ensemble contre la peine de mort (ECPM)', o.m. in samenwerking met de Raad van Europa een eerste congres in Straatsburg. Dit evenement mondde uit in de oprichting van de Wereldcoalitie tegen de doodstraf, waarvan ECPM het uitvoerend secretariaat verzekert. Van 5 tot 10 oktober 2004 vond in Montreal de 2de Wereldconferentie tegen de doodstraf plaats. Van 1 tot 3 februari 2007 gaat in Parijs de 3de wereldconferentie door met het oog op het streven naar een vermindering van het aantal ter dood veroordeelden en het aantal executies. België heeft zich steeds ingezet voor de afschaffing van de doodstraf. De universele afschaffing van de doodstraf leidt tot een versterking van de menselijke waardigheid en tot een progressieve ontwikkeling van de mensenrechten. Bevordering van de mensenrechten – International Commission of Jurists (ICJ) De ICJ is een a-politieke vereniging zonder winstoogmerk naar Zwitsers recht. Het is gevestigd in Genève en bestaat uit een netwerk van 60 eminente juristen. Sinds augustus 2004 publiceert ICJ een e-zine over antiterreur en mensenrechten. Het geeft informatie over antiterreurwetten en over het beleid op nationaal, regionaal en internationaal vlak. In oktober 2005 lanceerde ICJ een onafhankelijk panel van 8 vooraanstaande juristen. Dat zal gedurende een periode van 18 maanden nationale en subregionale hoorzittingen houden over de mesnsenrechten en de bestaande antiterreurwetgeving en over de nieuwe antiterreurmaatregelen in het licht van terroristische bedreigingen. Vredesopbouw en nationale verzoening – Kosovo Het Ombudsperson Institution Kosovo (waaraan de ministerraad van 20 juli 2004 ook een financiering van 61.416 euro toekende) wordt in 2006 een volledig lokale instelling als het UNMIK-reglement wordt aanvaard. Daarom is het belangrijk dat het Instituut kan bogen op bekwaam personeel om de overdracht van de bevoegdheden naar het lokaal niveau in goede banen te leiden. Dat is enkel mogelijk via bijkomende financiële steun, aangezien de lokale salarissen ontoereikend zijn om dergelijke experts aan te trekken. Vredesopbouw en nationale verzoening – Jordanië Dit project van de Friedrich Naumann Stiftung wilt jongeren actief bewust maken van het bestaan en de gevolgen van corruptie(bestrijding). Er wordt een netwerk gecreëerd van studenten, regeringsfunctionarissen, universiteitspersoneel en studenten die zullen bijdragen tot de identificatie van best practices en innovatieve methodes. Bevordering sociaal overlegmodel - Zuidoost-Europa Het Boekarestproces is een regionaal samenwerkingsproject voor werkgelegenheid in de regio van het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa. Het is een initiatief van de Raad van Europa, het Initiatief voor Sociale Cohesie van het Stabiliteitspact en België en het krijgt de medewerking van het Internationaal Arbeidsbureau. Door het gouvernementele luik van het Boekarest proces te steunen, wordt de continuïteit verzekerd en het projectverloop in 2006-2007 veilig gesteld tot aan de volgende Ministeriële Conferentie in 2007. Die zal uitsluitsel geven over de toekomst van het Boekarestproces, aangezien dan een volledige cyclus zal doorlopen zijn. Dit project is een voorstel van de Minister van Werk. Ontmijning en ontwapening – Strijd tegen kleine wapens Het Zwitserse onderzoeksinstituut Small Arms Survey brengt jaarlijks een toonaangevende publicatie uit rond de verspreiding van kleine en lichte wapens. Het werk wordt in boekvorm uitgegeven door de Oxford University Press.