11 dec 2008 10:40

Preventieve diplomatie

Financiering van projecten van de preventieve diplomatie

Financiering van projecten van de preventieve diplomatie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om volgende initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie te financieren.

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - UNICEF Bulgarije - Planning and improvement of social services at regional level

Na de Canvas-uitzending over de levensomstandigheden in sommige Bulgaarse weeshuizen in januari 2008, had de ministerraad van 25 januari zijn goedkeuring gegeven om een evaluatiemissie uitgevoerd door een tiental Belgische experts te financieren. De minister van Buitenlandse Zaken stelde toen voor om een som van 250.000 euro op het budget preventieve diplomatie vrij te maken waarvan 8.100 euro bestemd was voor de missie van de experten. De rest van het bedrag moest worden gebruikt om één of meerdere projecten te financieren die de experts identificeren. Dat werd het project 'Planning and Improvement of Social Services at Regional Level -  Vidin and Pernik Regions'. 

Het project van UNICEF Bulgarije, dat bedoeld is voor stedelijke overheden, lokale bureaus van het Agentschap voor Sociale Hulp en de Sociale Diensten, zal een pilootproject ontwikkelen voor de planning, de ontwikkeling en de voorziening van de sociale dienstverlening in de regio's Pernik en Vidin. UNICEF wil daarmee een doeltreffend sociaal systeem en een beter gebruik van de structurele fondsen van de EU realiseren. 

Opbouw/versterking van de rechtsstaat en van het justitieapparaat - KUL - Bijstand aan de Rechtsfaculteit van de Université du Burundi - Burundi

Het project moet een positieve invloed uitoefenen op de rechtsvorming van de toekomstige kaders van Burundi, om de bescherming van de mensenrechten en het functioneren van de rechtsstaat in Burundi te verbeteren. Het project bevordert de kwaliteit van het rechtenonderwijs aan de enige publieke universiteit van Burundi, voornamelijk door er gasthoogleraren te sturen. De faculteit vervult een zeer belangrijke rol in de vorming van de toekomstige kaders van Burundi en van de personen die als magistraat, advocaat of ambtenaar zullen instaan voor het functioneren van de rechtsstaat.

Opbouw/versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van goed bestuur - Crisis Management Initiative (CMI) - Addressing State Fragility in Different Regions, an African Perspective on Statebuilding - Afrika

Het project organiseert een seminarie van een dag over staatsopbouw in fragiele staten. Het doelpubliek bestaat uit een honderdtal EU-decisionmakers en NGO-leiders die er contact zullen hebben met Afrikanen die persoonlijke ervaring hebben met het werken in precaire omstandigheden. Het seminarie vindt plaats in het Egmontpaleis te Brussel op 19 februari 2009 in aanwezigheid van Nobelprijswinnaar voor de Vrede de heer Ahtisaari. Drie staten die zich in een verschillend stadium van staatsopbouw bevinden zullen als case study worden besproken: de Centraal-Afrikaanse Republiek, Sierra Leone en Rwanda. Het seminarie biedt een forum voor dialoog over het Afrikaans leiderschap.

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - Institute of Society Transformation (IST) - Creating and activating of the Centre on Euro-Atlantic integration in Khmelnytskyi region - Oekraïne

Het project heeft als doel de steun van de lokale gemeenschap voor de toetreding van Oekraïne tot de NAVO te vergroten. In het kader van het project wordt bij de Khmelnytskyi National University het 'Khmelnytskyi Centre on Euro-Atlantic Integration' opgericht. De belangrijkste activiteiten zijn:

 • organisatie van een rondetafel met 60 deelnemers (Oekraïense experten, de Belgische ambassade, leraren, scholieren, media... )
 • een workshop en trainingssessie voor lokale actoren, namelijk de vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten, academici en schoolleraren uit de regio
 • een peiling bij de deelnemers aan het project, medewerkers en scholieren van de hogescholen in de regio
 • een facultatieve cursus over de Euro-Atlantische integratie voor hogescholen en laatstejaars uit het middelbaar onderwijs

  De resultaten van het project worden in de media gepubliceerd.

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Belgian Bankers Academy - Proposal for technical training in the Turkmen Financial sector - Turkmenistan

Het project kadert in de Europese strategie voor Centraal-Azië die de Europese Raad op 22 juni 2007 heeft goedgekeurd en die de richtlijnen van een intensiever engagement van de EU in Centraal-Azië bepaalt. Het project draagt bij tot goed bestuur en tot de economische ontwikkeling door opleidingen te verlenen in de financiële sector aan de centrale bank, de commerciële banksector, andere financiële instellingen en verantwoordelijken. 

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Mundesia (MMDA) en Women business association (WBA) - Community business youth center (phase II) - Kosovo

In de moeilijke politieke context van Kosovo is dit centrum één van de zeldzame blijvende multi-etnische initiatieven. De doelstelling van de subsidie is de werking voor 2009 te ondersteunen, de capaciteiten van de leden van de verschillende etnische groepen die in Mitrovica leven te ontwikkelen, de human resources te versterken, de economische ontwikkeling te steunen door opleidingen te verlenen die hen meer op de behoeften van de arbeidsmarkt afstemmen en door de oprichting van kleine bedrijven te steunen.

In het verleden heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven voor volgende gelieerde projecten:

 • In 2006 ondersteuning van het project oprichting van community center in Mitrovica (Kosovo Bosna Mahalla) met een bijdrage van 14.000 euro.
 • In 2007 ondersteuning van het project Noord-Mitrovica: Activering Bosniak Mahalla Community Center met een bijdrage van 68.000 euro. 

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Shatil - Villes Mixtes - Israël

De Israëlische vzw Shatil initieert en ondersteunt projecten met als doel de sociale ongelijkheden binnen de Israëlische bevolking te verminderen en op langere termijn te doen verdwijnen. Het project Villes Mixtes voor de Arabisch-Israëlische gemeenschap werd door Shatil in 2003 opgezet in Ramla, Lod, Akko, Jaffa en Haïfa waar een grote concentratie Israëlische Arabieren leven.

Shatil is begonnen met de behoeften van de Arabische bevolking te evalueren, hoofdzakelijk inzake huisvesting, in de verschillende wijken die door de gemeentelijke diensten worden verwaarloosd. Daarnaast ondersteunt de vzw de bewoners en leidt ze op zodat ze in staat zijn voor hun rechten op te komen en hun belangen te verdedigen.
Het project bevindt zich in een scharniermoment tussen planning en uitvoering: de behoeften werden vastgesteld en de plannen werden opgemaakt. Het gaat er nu om de projecten door de bestuurlijke autoriteiten te laten opnemen voor uitvoering op regionaal en gemeentelijk niveau.

Opbouw/versterking van de rechtsstaat en van het justitieapparaat - International Criminal Court (ICC) - Strengthening the International Criminal Court - enhancing its universality and increasing awareness on the national level with regard to complementarity - Multi

Het 'Internship and Visiting Professional Programme' promoot het internationaal strafrecht van het ICC en de bijhorende principes van complementariteit en universaliteit. Door de vorming van jonge professionelen aan het ICC maakt men nationale rechtssystemen, lokale en centrale autoriteiten en academici van over de hele wereld vertrouwd met de principes van het Statuut van Rome, het internationale strafrecht en het ICC. Het ICC organiseert stages waar jaarlijks zo'n 150 jonge professionelen aan kunnen deelnemen: universiteitstudenten of pas afgestudeerden voor 3 tot 6 maanden en professionelen die 1 tot 3 maanden stage kunnen lopen bij het ICC. Beide groepen kunnen zowel uit lidstaten van het Statuut van Rome als uit niet-lidstaten komen.

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen - Antwerp World Diamond Centre (AWDC) - Footprinting and General Statistical Analysis of KP DATA - Multi (Afrika en Zuid-Amerika)

Het project versterkt de controlemechanismen in het kader van het Kimberley Process (KP). Het streeft een grotere kwaliteit van de statistische analyse van de KP-data na die een belangrijk controle-instrument vormen. Daarna zullen de KP-data aangevuld worden met de statistische vergelijking tussen de productievoetafdruk en de exportvoetafdruk. Op die manier tracht men de controlemechanismen te versterken en eventuele lekken in de handel in ruwe diamanten op te sporen.

De specifieke doelstellingen van het project zijn: 

 • betere informatie bekomen door een adequate filtermethodologie te ontwikkelen die de belangrijke van onbelangrijke anomalieën in de gegevens kan onderscheiden,
 • een andere manier van analyse van de bekomen gegevens nastreven. De analyse gebeurt op regionale basis en op basis van gegevens over ongewone handelsroutes. 
 • de illegale handelsroutes bestuderen en mechanismen ontwikkelen om deze beter op te sporen.


  Het project zal zich toeleggen op West-Afrika, een prioritaire regio volgens de internationaal geldende afspraken, op Centraal-Afrika en Zuid-Amerika.