08 jul 2005 17:00

Problematiek van de geïnterneerden

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, nam de Ministerraad akte van het document met de titel « Syntheseverslag mei 2005: Werkgroep Zorgcircuit Forensische Psychiatrie - Prof. Paul Cosyns (voorzitter)» en keurt de Ministerraad de door de Minister van Justitie voorgestelde oriënteringen goed.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, nam de Ministerraad akte van het document met de titel « Syntheseverslag mei 2005: Werkgroep Zorgcircuit Forensische Psychiatrie - Prof. Paul Cosyns (voorzitter)» en keurt de Ministerraad de door de Minister van Justitie voorgestelde oriënteringen goed.

Wat is een geïnterneerde ? De wet op het sociaal verweer stelt dat een beklaagde die niet verantwoordelijk wordt geacht voor zijn daden, kan geïnterneerd worden: de geïnterneerden worden dan beschouwd als geesteszieken en moeten een bijzondere behandeling krijgen. Het gaat hier om een beschermingsmaatregel, niet een straf op zich, die van toepassing is op personen die een misdrijf hebben gepleegd maar die niet kunnen worden "gedetineerd". Bij deze maatregel gaat het dikwijls om een psychiatrische behandeling. Het zijn de Commissies ter Bescherming van de Maatschappij die de modaliteiten vastleggen. De problematiek van de geïnterneerden Ter herinnering: de problematiek van de geïnterneerden was één van de punten op de agenda van de Ministerraad « Justitie - Veiligheid » (*). De Regering heeft het volgende goedgekeurd: - de oprichting van een instelling van sociaal verweer in Vlaanderen (in de streek van Antwerpen); - het op gang brengen van restauratiewerken aan een vleugel van de instelling van Paifve om haar huidige capaciteit op te trekken met 80 bijkomende bedden; Op 20 juli 2004 heeft de Ministerraad de oprichting goedgekeurd van de werkgroep « Zorgcircuit Forensische Psychiatrie ». Die werkgroep, onder het voorzitterschap van Professor Paul Cosyns, had de opdracht om het bijzondere statuut van de geïnterneerden te verduidelijken en om aanbevelingen te formuleren voor de ontwikkeling van een zorgcircuit voor de forensische psychiatrie in België. Professor Cosyns, professor in de psychiatrie aan het ziekenhuis van Antwerpen en dienstoverste van de afdeling Psychiatrie Universitair Ziekenhuis te Antwerpen, heeft zijn verslag voorgelegd aan de Minister van Justitie, Laurette Onkelinx, op 27 juni laatstleden. De door de Minister van Justitie voorgestelde oriënteringen Het is op grond van de besluiten van dit verslag dat de Minister van Justitie de volgende oriënteringen heeft voorgesteld. 1. Inzake de renovatie van de instelling van sociaal verweer van Paifve De renovatie zal in twee fases worden uitgevoerd, zoals voorzien in het meerjarenplan van de Regie der Gebouwen: - Eerste fase: renovatie van 44 cellen - aanvang van de werkzaamheden in 2005 - Tweede fase: renovatie van 39 cellen - aanvang van de werkzaamheden in 2007. 2. Inzake de oprichting van een instelling van sociaal verweer in Vlaanderen - Oprichting van een werkgroep «Behoeftenprogramma» Deze werkgroep is samengesteld uit specialisten van het Gerecht, van de Regie der Gebouwen en van Volksgezondheid, en zal een programma moeten voorbereiden over de noden van een instelling voor 250 tot 350 patiënten. De werkgroep « Behoeftenprogramma » zal zijn besluiten indienen voor 15 september 2005. - Oprichting van een werkgroep "localisatie» Antwerpen heeft zich kandidaat gesteld om deze nieuwe inrichting van sociaal verweer te onthalen. Een werkgroep die is samengesteld uit specialisten van het Gerecht en van de Regie der Gebouwen zal - in nauwe samenwerking met de stad Antwerpen - nagaan welke de meest aangepaste locatie is om deze nieuwe instelling in de Antwerpse regio te onthalen. De werkgroep «localisatie» zal zijn besluiten neerleggen tegen 15 september 2005. 3. Overleg omtrent voor een grotere opvangcapaciteit in het «extern zorgcircuit» Het zou wenselijk zijn om de geïnterneerden die een lichte vorm van gevaarlijkheid vertonen te behandelen in het regelmatige circuit van de psychiatrische zorg. Er zal overleg op gang worden gebracht met Volksgezondheid, met de Gemeenschappen en de Gewesten om alle mogelijkheden van het regelmatige circuit na te gaan. (*) van 30 et 31 maart 2004.