31 mrt 2017 18:03

Procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

De nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren zet de bepalingen van Europese richtlijnen* over de plaatsing van overheidsopdrachten om in Belgisch recht. Het ontwerp van koninklijk besluit is het eerste uitvoeringsbesluit van deze wet en bepaalt de procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren vast. Het bevat onder meer:

  • de invoering van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
  • de nieuwe regels voor de sociale en andere specifieke opdrachten
  • de regels betreffende het veralgemeend gebruik van elektronische communicatiemiddelen
  • de regels in verband met uitsluitingen en corrigerende maatregelen
  • de aangepaste regels betreffende de verschillende (eerder al gekende of nieuwe) procedures

Bovendien voorziet dit ontwerp in bepalingen voor de opdrachten van beperkte waarde en voor bepaalde opdrachten tot aanstelling van advocaten. 

Met dit koninklijk besluit verbindt de regering zich ertoe kmo's verder te steunen en sociale dumping verder te bestrijden.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd. 

*richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EEG