23 apr 2004 17:00

Programma voor de observatie van de aarde

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Internationale Akten die tussen België en Frankrijk werden afgesloten (*) en die betrekking hebben op de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Internationale Akten die tussen België en Frankrijk werden afgesloten (*) en die betrekking hebben op de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde.

In het kader van de bilaterale samenwerking tussen Frankrijk en België betreffende de ontwikkeling en de exploitatie van de SPOT-satellieten (1 tot 5), de instrumenten Vegetatie 1 en 2 en de bijbehorende grondinstallatie, hebben de Belgische regering en de Franse regering een Aanvullende overeenkomst nr. 5 gesloten bij de Overeenkomst "SPOT", die door beide landen werd ondertekend (**). In die aanvullende overeenkomst is de bijdrage vastgelegd van België, van zijn bedrijven en van zijn onderzoekscentra in de ontwikkeling en de exploitatie van het instrument Vegetatie 2. De Belgische bijdrage bedraagt zo'n 2,5 miljoen EUR. Het programma Vegetatie heeft tot doel operationeel precieze metingen te leveren van de kenmerken van het plantendek op aarde. Om de modaliteiten van de Belgische bijdrage in de lancering en het in een baan brengen van de satelliet SPOT 5 te regelen, aan boord waarvan zich het instrument Vegetatie 2 bevindt, werd een wijziging overeengekomen in de Aanvullende overeenkomst 4. Deze aanvullende overeenkomst voorziet de storting, over twee jaar (2000 en 2001), van een bijdrage die overeenstemt met de Belgische bijdrage in het programma (4%). Als tegenprestatie geniet België, naast de wetenschappelijke en industriële deelname van ons land, een recht om de satelliet te programmeren naar rata van zijn bijdrage alsook een toegang tot de gegevens tegen marginale kostprijs voor zijn dienstverlenende behoeften. (*) op 21 juni 2001 in Parijs. (**) op 20 juni 1979.