12 sep 2008 15:19

Projecten van preventieve diplomatie

Financiering van de projecten van preventieve diplomatie

Financiering van de projecten van preventieve diplomatie

De ministerraad heeft het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht goedgekeurd om op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken een aantal projecten van de preventieve diplomatie te financieren.

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten in Sri
Lanka

Het project van 'Non Violent Peaceforce Sri Lanka (NPSL)' neemt een aantal personen in bescherming: 

  • individuen en kwetsbare groepen zoals vluchtelingen, vrouwen, kinderen, oudere personen, slachtoffers van mensenrechtenschendingen
  • lokale actoren uit het maatschappelijk middenveld zoals verdedigers van de mensenrechten, sociale en vredeswerkers, bemiddelaars, religieuze leiders en vertegenwoordigers van gemeenschappen
  • vertegenwoordigers van nationale en internationale organisaties die
    actief zijn op het vlak van de verdediging van de mensenrechten, 
    de humanitaire hulp en de preventie van conflicten. 

Het project zal het vertrouwen versterken van de lokale organisaties en individuen die werken aan de verdediging van de mensenrechten, de vrede en de gerechtigheid op alle niveaus. Het zal ruimte en kansen scheppen om de opleiding en de werking van formele en informele netwerken te begeleiden zodat conflicten kunnen worden voorkomen of opgelost of de gevolgen van geweld worden beperkt. Het project waarborgt het gecoördineerd optreden op het gebied van de menselijke veiligheid binnen de lokale gemeenschappen, de districten, op nationaal en internationaal niveau. 

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Syrië

Het project van International Organisation for Migration (IOM) (Capacity Building for Border Management in Syria - Phase II) is het vervolg op fase I die gefinancierd werd via de begroting voor conflictpreventie. De tweede fase bestaat uit drie belangrijke acties: 
- de eindbeoordeling van de specifieke noden van zes grensposten
- de opleiding van ongeveer 200 Syrische staatsagenten (regeringspersoneel, grenswachten, technisch en administratief personeel) voor het beheer van de grenzen en de strijd tegen de illegale immigratie
- de levering en plaatsing van materiaal voor het opsporen van vervalste reisdocumenten. 

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Rusland
 
Het project van IOM 'Information dissemination as a preventive tool against trafficking in human beings in the Russian Federation' wil het grote publiek en risicogroepen bewustmaken van de mensenhandel in de regio van Sint Petersburg. 
Daarvoor plant het project: 
- de oprichting van een informatie- en adviescentrum voor gastarbeiders, slachtoffers van mensenhandel en risicogroepen 
-  de organisatie van opleidingssessies voor het personeel van dat informatiecentrum
- de promotie van het informatiecentrum. 

Ontmijning en non-proliferatie - Geneva Center for Humanitarian Demining
 
In het raam van de Conventie over anti-persoonsmijnen, aanvaardde België dit jaar de functie van mederapporteur van het Vast Comité voor bijstand aan de slachtoffers en de sociaaleconomische reïntegratie, waarvan ons land ook  het medevoorzitterschap zal waarnemen vanaf de volgende jaarlijkse bijeenkomst van de Verdragsstaten tot de tweede opvolgingsconferentie.
In dit raam werd België gevraagd de werking van het 'Implementation Support Unit - ISU' van het Geneva Center for Humanitarian Demining  te ondersteunen. Die organisatie geeft 'process support' aan partnerlanden om de steun aan slachtoffers van anti-persoonsmijnen te bevorderen. 

Ontmijning en non-proliferatie - Tadzjikistan. 

België voert een actief beleid in de strijd tegen anti-persoonsmijnen en steunt de slachtoffers van oorlogsspringstoffen.
Het VN ontwikkelingsprogramma (UNDP) en de Fondation Suisse de Déminage (FSD) zijn actief op het terrein in Tadzjikistan. UNDP vraagt steun voor een bijstandsproject voor de families van slachtoffers zoals de levering van landbouwmaterialen en voedselhulp. De FSD zal technische bijstand verlenen aan de nationale overheden om de capaciteit te verhogen in de strijd tegen anti-persoonsmijnen.
 
Opbouw/versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat 

Op 23 november 2007 ging de ministerraad akkoord met de financiering van de hervorming van het Congolese leger in het kader van de EUSEC-operaties. Aanvankelijk voorzag het bewuste EUSEC DRC-project in de rehabilitatie van de commandocentra van vier regionale hoofdkwartieren. Dat project kon niet worden uitgevoerd wegens diverse redenen buiten de wil van EUSEC. EUSEC heeft België voorgesteld om de toegekende subsidie aan te wenden voor een ander project in het kader van EUSEC DRC. Het nieuwe project betreft een inventarisatie van de Congolese militairen en de uitreiking van een militaire elektronische identiteitskaart aan elke militair.