07 okt 2022 18:22

Projectoproep voor de ondersteuning van de ontwikkeling van waterstofimportinfrastructuur

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten akkoord met het lanceren van een projectoproep voor de ondersteuning van de ontwikkeling van waterstofimportinfrastructuur.

Deze projectoproep geeft uitvoering aan het Herstart- en Transitieplan, een van de drie onderdelen van het Herstel- en Investeringsplan van de federale regering. Het past ook in de federale waterstofstrategie, die de ministerraad op 29 oktober 2021 heeft goedgekeurd. Deze strategie is gericht op de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof als energiedrager, om zo bepaalde toepassingen waarvoor elektrificatie technisch niet haalbaar of economisch niet rendabel is, klimaatneutraal te maken.

De projectoproep richt zich op het onderzoek naar, de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur die kunnen bijdragen aan de import van waterstof naar België, met het oog op de injectie van gasvormige waterstof op een waterstofvervoersnet. Er wordt voorrang gegeven aan demonstratie- en infrastructuurprojecten waarmee hogere private investeringen gemoeid zijn. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, mag een project nog niet in uitvoering zijn op de datum van indiening en moet het uiterlijk op 31 juli 2026 kunnen worden afgerond.

De steun wordt verleend in de vorm van een subsidie. De verleende steun wordt in schijven uitbetaald aan de ondersteunde projecten, in functie van het behalen van met de projectindiener overeengekomen mijlpalen. Er zal worden voorzien in een gepast terugvorderingsmechanisme om eventueel onrechtmatig toegekende steun terug te vorderen.

De gevraagde steun in het kader van deze projectoproep bedraagt minimaal 100 000 euro en maximaal acht miljoen euro per project. Om private investeringen te bevorderen, bedraagt de gevraagde steun maximaal 70% van de totale projectbegroting, onder voorbehoud van de toepassing van Europese staatssteunregels. Deze projectoproep wordt gefinancierd voor een bedrag van 10 miljoen euro in het kader van het federale Herstel- en Transitieplan.