30 mrt 2007 17:00

Projectpremies openbare diensten

Toekenning en financiering van projectpremies gebeurt voortaan door de openbare dienst zelf - tweede lezing

Toekenning en financiering van projectpremies gebeurt voortaan door de openbare dienst zelf - tweede lezing

Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont stelde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit voor dat het systeem van de projectpremies voor personeelsleden die projecten ontwikkelen bij sommige openbare diensten wijzigt. De beslissing om voor een bepaald project te werken met een projectgroep en projectpremies behoort nu aan de hoogste administratieve instantie binnen de dienst. Daarvoor is er een positief advies nodig van de Inspecteur van financiën, de regeringscommissaris of een gelijkwaardige toezichtsinstantie. Het voorstel omvat ook een aantal criteria waaraan een project moet voldoen voor men aan de medewerkers een premie kan toekennen. Vanaf 2007 zullen de diensten die projectpremies toekennen dat met eigen middelen moeten doen. Elk dossier moet een projectfiche en een individuele fiche per projectmedewerker bevatten. De maximumduur van een project is 18 maanden. Daarna moet de projectverantwoordelijke een eindrapport opstellen. Het systeem van de projectpremies vergoedt de ambtenaren die op vrijwillige basis bijkomende inspanningen leveren voor projecten die in hun dienst worden opgestart. (kb van 19 oktober 1999) Tot nu toe waren het de voorzitters van de FOD's en POD's en de leidend ambtenaren die de aanvraag tekenen. Die ging dan naar FOD personeel en organisatie die de relevantie natrok en daarna gaf de minister van Ambtenarenzaken zijn fiat. Wanneer de vraag was goedgekeurd betalen de betrokken openbare diensten op het einde van elke maand vanuit hun eigen personeelskredieten de projectpremies aan de betrokken medewerkers. Op het einde van het jaar betaalde FOD P&O aan elke openbare dienst de tegenwaarde van het totaalbedrag van de voorgeschoten premies terug.