18 feb 2016 13:09

Protocol dat het Benelux-Verdrag over de intellectuele eigendom wijzigt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over het protocol dat het Benelux-Verdrag over de intellectuele eigendom wijzigt.

Dankzij dit protocol, opgemaakt op 21 mei 2014 in Brussel, zullen ondernemers voor geschillen rond merken terecht kunnen bij het Benelux-Gerechtshof in plaats van bij nationale rechtbanken. Het Benelux-Gerechtshof is een internationaal rechtscollege dat werd opgericht om de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van de Benelux-regelgeving.

Het Benelux-Verdrag over de intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005 regelt op uniforme wijze het recht over merken, tekeningen of modellen op het grondgebied van de Benelux. Dit verdrag heeft de registratie van merken, tekeningen of modellen toevertrouwd aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), dat in Den Haag is gevestigd. Elk jaar deponeren ruim 20.000 ondernemingen hun merk bij het Benelux-Bureau via een eenvoudige, snelle en vrij goedkope procedure. Voor ongeveer 240 euro wordt het merk gedurende tien jaar geregistreerd en beschermd op het grondgebied van de Benelux. 

Wanneer de deposant echter niet tevreden is met een beslissing van het BBIE, bijvoorbeeld in geval van een weigering van de registratie van een merk, moet hij een gerechtelijke beroepsprocedure instellen. Tot nog toe, moest het beroep worden ingesteld bij één van de drie hoven van beroep, in Den Haag, Brussel of Luxemburg. Het resultaat daarvan is dat elke lidstaat zijn eigen rechtspraak ontwikkelt en uitspraken soms sterk verschillen tussen de drie landen. Gebruikers worden dus geconfronteerd met verschillende procedures en interpretaties naargelang in welk land zij een rechtspraak beginnen. Bovendien verschilt de termijn waarbinnen zaken worden afgehandeld nogal per land.

Dankzij het nieuwe protocol kunnen ondernemingen zich voortaan wenden tot één centraal gerechtshof, het Benelux-Gerechtshof, voor alle rechtszaken tegen de beslissingen van het Benelux-Bureau. Dankzij een uniforme rechtspraak zal de rechtszekerheid vergroten en kunnen ondernemers beter beschermd worden. De vereenvoudigde en versnelde procedure maakt het bovendien mogelijk om rechtszaken binnen kortere termijnen af te handelen en tijd en geld te besparen voor ondernemingen.