05 jun 2013 18:31

Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor Kernfysisch Onderzoek (CERN)*.

Het protocol legt het statuut, de voorrechten en immuniteiten van de CERN, haar personeel en vertegenwoordigers vast. De CERN staat in voor de samenwerking tussen de Europese staten op het vlak van kenfysisch onderzoek van zuiver wetenschappelijke en fundamentele aard, en onderzoek dat ermee verband houdt.

Genève, 18 maart 2004