04 jun 2015 17:05

Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad een ontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol* inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik.

Het Nagoyaprotocol regelt de toegang tot en het delen van voordelen uit genetische rijkdommen en hiermee verbonden traditionele kennis. Het Protocol wenst hiermee bij te dragen aan de drie doelstellingen van het Verdrag inzake biologische diversiteit, met name het behoud van de biologische diversiteit, het duurzame gebruik van bestanddelen daarvan en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen.

Het Nagoyaprotocol voorziet de verbintenis van gebruikerslanden om erop toe te zien dat de gebruikers van genetische rijkdommen de ABS-regelgeving uit het oorsprongsland naleven, in ruil voor de verbintenis van oorsprongslanden om te zorgen dat hun ABS-regelgeving duidelijk en transparant is.

Het Nagoyaprotocol heeft een vrij ruim toepassingsgebied en betreft alle onderzoek en ontwikkeling op de genetische en biochemische samenstelling van genetische rijkdommen, ongeacht of het hierbij om materiaal van plantaardige, dierlijke, microbiële of andere oorsprong gaat, voor zover het functionele eenheden van erfelijkheid bevat. Enkel menselijk genetisch materiaal is uitgesloten.

(*) gedaan te Nagoya op 29/10/2010