11 dec 2014 16:21

Protocol over de aanrekening van de uitgaven van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Op voorstel van de minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurt de ministerraad een ontwerpprotocol goed over de aanrekening van de uitgaven van de openbare instellingen van sociale zekerheid in materies die in het kader van de zesde staathervorming werden overgedragen. 

Dit ontwerp van horizontaal protocol regelt de aanrekening op de deelgebieden van de uitgaven voor sociale zekerheid in materies die door de zesde staatshervorming naar de deelgebieden werden overgeheveld.  Het gaat om de materies waarvoor de openbare instellingen van sociale zekerheid, die tot en met het begrotingsjaar 2014 instaan voor de toekenning van bijdrageverminderingen en/of de uitkering van sociale prestaties, door de wetgever niet als administratieve en technische operatoren werden aangeduid om met ingang van het begrotingsjaar 2015 deze diensten voor rekening van de deelgebieden tijdelijk verder te zetten.  

Het ontwerp regelt dus de aanrekening van de uitgaven, die tijdelijk voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie door de instellingen van sociale zekerheid in die materies werden verricht. Het voorziet in een rechtstreekse storting door de FOD Financiën  aan de betrokken instellingen van sociale zekerheid van de overdrachten die aan de deelgebieden worden toegekend. 

Het protocol regelt verder:

  • de uiterste data voor de mededeling van de behoefte- en kostenramingen door de instellingen van sociale zekerheid
  • de maandelijkse informatie-uitwisseling tussen de FOD Financiën, de FOD Budget en Beheerscontrole, de deelgebieden en de instellingen van sociale zekerheid 
  • de periodieke monitoring die bestaat uit een maandelijkse rapportering door de FOD Financiën en een driemaandelijkse rapportering door de instellingen van sociale zekerheid.

ontwerp van protocol tussen de Federale Overheid, de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der Instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, aan de deelgebieden worden toegekend