21 dec 2012 12:38

Protocol tussen België en IJsland voor het voorkomen van dubbele belasting en het vermijden van het ontgaan van belasting

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en IJsland voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Het protocol wijzigt art. 26 van de overeenkomst dat betrekking heeft op de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden. Het maakt de uitwisseling van bankgegevens uitdrukkelijk mogelijk. De uitwisseling van inlichtingen met IJsland wordt hierdoor aangepast aan de laatste versie van het OESO-model. De aanpassing maakt deel uit van een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken.

De belangrijkste kenmerken zijn:

  • De uitgewisselde inlichtingen zijn de inlichtingen die naar verwachting relevant zijn voor de toepassing van de overeenkomst en interne wetgeving inzake de beoogde belastingen.
  • De beoogde belastingen zijn alle belastingen, directe indirecte, die de federale regering en de deelstaten of lokale overheden heffen.
  • De staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet die inlichtingen inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de andere staat.
  • De uitwisseling van inlichtingen wordt uitdrukkelijk uitgebreid tot inlichtingen van banken. De Belgische belastingadministratie zal inlichtingen kunnen verkrijgen die in het bezit zijn van in IJsland gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.

Aangezien het om een gemengd verdrag gaat, wordt het aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen voorgelegd.

Brussel, 15 september 2009.