20 jul 2023 18:32

Protocolakkoord gezamenlijke overheidsopdrachten voor het Belgische voorzitterschap EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een protocolakkoord goed inzake gezamenlijke overheidsopdrachten in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Van 1 januari tot 30 juni 2024 neemt België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. Het voorzitterschap van de Raad wordt om beurten door elke lidstaat uitgeoefend voor een periode van zes maanden.

Tijdens de voorbereiding van dit voorzitterschap werden overheidsopdrachten uitgeschreven die voor verschillende overheidsdiensten van belang of nut zijn, zowel op federaal niveau als op niveau van de deelstaten.

Het protocolakkoord heeft daarom als doel een vlotte samenwerking inzake gezamenlijke overheidsopdrachten te regelen tussen de verschillende partijen: de leidende partij (in casu de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Financiën), die optreedt als aankoopcentrale en verantwoordelijk is voor het plaatsen en sluiten van de overheidsopdracht, en de gebruikende partijen (de andere overheidsdiensten).

Het akkoord beschrijft verder:

  • het kader van deze gezamenlijke uitvoering van de overheidsopdrachten
  • het regelgevend en financieel kader
  • de respectievelijke rechten en verplichtingen