12 jun 2015 15:12

Quota dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in de horecasector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in de horecasector. 

Overeenkomstig het regeerakkoord wil het ontwerp van koninklijk besluit de quota voor de werkgever in de horecasector optrekken van 100 dagen gelegenheidswerk naar 200 dagen.  

Tijdens dit beperkte aantal dagen worden de bijdragen berekend op basis van voordelige forfaits (voor zowel de werknemer als de werkgever) en voorziet de wetgeving erin dat de sociale rechten van de werknemers behouden blijven. 

Werknemers die door een werkgever in de horecasector of door een uitzendkantoor voor maximaal twee opeenvolgende dagen in het kader van een arbeidsovereenkomst voor beperkte duur of een arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk aangeworven worden, worden beschouwd als gelegenheidsarbeiders.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in het hotelbedrijf