26 nov 2018 18:29

Quota in raden van bestuur: leven bedrijven de wet na?

De raden van bestuur
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen maakte een analyse op basis van de samenstelling van de raden van bestuur en directiecomités voor het jaar 2017. Uit de bevindingen blijkt dat globaal genomen de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van het geheel van de private ondernemingen en overheidsbedrijven gestegen is van 8,3% in 2008 tot 26,8% in 2017. Een uitermate bemoedigend resultaat, dat aantoont dat bedrijven bereid zijn om tot een grotere gelijkheid en diversiteit te komen in hun raden van bestuur.

“We zien een structurele vooruitgang. Sinds de invoering van de Quotawet is het aantal bestuursleden min of meer hetzelfde gebleven en is de samenstelling van de raden van bestuur is veranderd. Er werden met andere woorden geen extra bestuurszetels voor vrouwen gecreëerd, maar geleidelijk aan hebben vrouwen tijdens herbenoemingen mannen opgevolgd of vervangen,” zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Desondanks toont de studie aan dat 22 van 71 grote bedrijven (31%) in 2017 niet aan de wetgeving voldeden. Het gaat met name om AB Inbev, Biocartis, Campine, Cenergy, CFE, Connect Group, D’ieteren, Floridienne, FNG Group, Hamon, Jensen Group, Leasinvest Realestate, Miko, Ontex, PCB, Picanol, Resilux, Roularta Media, Sabca, Solvac, Spadel en Viohalco. Het Instituut wil deze ondernemingen eraan herinneren dat de leden van hun raden van bestuur zich sinds 2017 blootstellen aan een risico op (financiële) sancties. Artikel 4 van de Quotawet voorziet in de schorsing van elk financieel of ander voordeel indien de wet niet wordt nageleefd.

De directiecomités
De Quotawet is niet van toepassing op directiecomités. Het Instituut stelt vast dat het percentage vrouwen in de directiecomités evolueert, maar er wel aanzienlijk lager blijft (18% in 2017) dan in de raden van bestuur. Twee derde van deze comités telde in 2017 geen of slechts één vrouw. Toch is het Instituut zeer verheugd over de belangrijke evolutie in de directiecomités van de autonome overheidsbedrijven, waar het percentage vrouwen is gestegen van 8,3% in 2016 naar 20% in 2017.

NB: de volledige studie is beschikbaar op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vouwen en mannen: www.igvm-iefh.belgium.be


Perscontact
Liesbet Stevens en Daphne Rasschaert
02 233 43 92
daphne.rasschaert@igvm.belgie.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.