24 jul 2020 15:24

Quota voor kandidaat-artsen voor 2026

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de quota voor kandidaat-artsen voor 2026 vaststelt.

Overeenkomstig de wet van 22 maart 2018 zullen de quota per Gemeenschap worden vastgesteld, op basis van de door het Rekenhof vastgestelde verdeelsleutel (Vlaamse Gemeenschap 59,59%, Franse Gemeenschap 40,41%). Het maximumaantal gecertificeerde kandidaten die toegang hebben tot een opleiding die leidt tot een van de beroepstitels die zijn voorbehouden aan medische beroepsbeoefenaars, is voor 2026 vastgesteld op:

  • 514 voor de Franse Gemeenschap
  • 759 voor de Vlaamse Gemeenschap

Het overschot aan kandidaat-artsen, dat voor de Franse Gemeenschap op 1531 ligt, moet jaarlijks geleidelijk worden afgebouwd tot een ondergrens van 505. Deze negatieve afvlakking wordt toegepast tot het overschot is weggewerkt. Het maximumaantal gecertificeerde kandidaat-artsen in de Franse Gemeenschap voor 2026 is de facto 505.

Het tekort aan kandidaat-artsen dat in de Vlaamse Gemeenschap op 1040 is vastgesteld, wordt met 20% weggewerkt. Het maximumaantal gecertificeerde kandidaat-artsen in de Vlaamse Gemeenschap voor 2026 bedraagt de facto 911.

Uit analyse van de Planningscommissie - Medisch aanbod blijkt dat er voor een aantal specialismen een tekort dreigt, namelijk:

  • psychiatrie
  • geriatrie
  • pathologische anatomie
  • medische oncologie
  • reumatologie
  • klinische biologie

Om de tekorten zo snel mogelijk weg te werken, werden deze specialismen afgezonderd uit te quota voor de studenten die afstuderen aan de basisopleiding in 2026 en aan hun specialisatieopleiding beginnen. Er staat dus geen beperking op het aantal artsen die kiezen voor een van deze zes specialismen in 2026.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod (artsenquota 2026)