06 dec 2016 11:16

Raad Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen levert bijdrage aan Federaal Actieplan “Gender en Werk” van Staatssecretaris Sleurs

Brussel, 6 december 2016 – De Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen, een adviesorgaan van de federale regering,  schreef een collectief voorstel voor het toekomstige federaal Actieplan “Gender en Werk” van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen. De Raad herinnert aan haar adviezen waarin zij pleit voor het dichten van de loonkloof van vrouwen die gemiddeld 10% minder per uur verdienen dan mannen, voor een globaal beleid  in het voordeel van de  45 % van vrouwen die vaak deeltijds werken omdat vele jobs enkel als deeltijds worden aangeboden en voor een volledige moederschapsbescherming. Een drievoudige bijdrage aan de weg naar een genderneutrale werkvloer!

De loonkloofwet van 22 april 2012 die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het vlak van loon moet bestrijden kan niet alle beloftes invullen. Zo zou de informatie van het analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van werknemers in ondernemingen niet langer confidentieel mogen zijn zodat bewijs van mogelijke discriminatie kan worden gevonden. Ook de bemiddelaar, aangesteld door de werkgever, en de klager binnen een bedrijf dienen een beschermd statuut te krijgen.
Hoewel vandaag de dag 45% van de vrouwen deeltijds werkt, doen weinigen van hen dat ook vrijwillig (volgens de resultaten van het onderzoek van Eurostat/Statbel), wat ingaat tegen de geest van de wetten van 23 juni 1981 en van 5 maart 2002 en de CAO nr.35 en 35 bis. Deze teksten waarborgden hun rechten proportioneel aan hun arbeidstijd. De uitholling van het systeem van deeltijds werken om aan de werkloosheid te ontsnappen met een inkomensgarantie-uitkering, is daar een overduidelijk teken van. De Raad wil een einde maken aan deze evolutie, want deeltijds werken leidt onvermijdelijk tot een verlies aan financiële autonomie, zowel tijdens de gewerkte periode als wanneer men met pensioen gaat of eventueel een werkloosheidsuitkering moet ontvangen.
Ook werkneemsters ondervinden nog steeds nadelige effecten naar aanleiding van hun moederschap. Zo zou de moederschapsuitkering berekend moeten worden op het volledige loon met inbegrip van aanvullende voordelen en dit gedurende de volle verlofperiode. Nu is de uitkering vanaf de tweede maand beperkt tot 75 % van een geplafonneerd loon.
Naar aanleiding van de viering voor de Commissie Vrouwenarbeid in 1974, heeft de Raad een publicatie uitgegeven. De bijdragen in deze publicatie evalueren de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt toen en nu. De conclusie blijft luiden dat verschillende vragen ten tijde van de Commissie Vrouwenarbeid vandaag – 40 jaar later - nog steeds op tafel liggen.
Voorzitster Magdeleine Willame-Boonen

De publicatie “40 jaar Commissie Vrouwenarbeid” is beschikbaar op de website van de Raad:
www.raadvandegelijkekansen.be

Contact:
Annemie Pernot (NL) 0479/99.58.71   annemie.pernot@skynet.be
Dominique De Vos (FR)  0474/987500 domie.devos@outlook.com

 


De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, opgericht bij Koninklijk Besluit van 15 februari 1993, vervangen door dat van 4 april 2003. De Raad is een beleidsinstrument om de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte genderdiscriminaties weg te werken. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen verzekert het dagelijks secretariaat van de Raad.