06 mrt 2009 16:52

Raad van Europa

Overeenkomst van de Raad van Europa over het witwassen en de financiering van het terrorisme

Overeenkomst van de Raad van Europa over het witwassen en de financiering van het terrorisme

De ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd, houdende instemming met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van het terrorisme. (Warschau, 16 mei 2005)

De overeenkomst actualiseert de Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven van 1990. Die overeenkomst wordt nu aangevuld en zo gewijzigd dat het witwassen en de financiering van terrorisme doeltreffender worden bestreden. 

Nieuw is de uitbreiding van het toepassingsgebied van de overeenkomst tot de financiering van het terrorisme. De staten die partij zijn, moeten cellen voor financiële inlichtingen oprichten die intensief zullen samenwerken. Daarnaast bevat de nieuwe overeenkomst nu ook bepalingen over de confiscatie, de opsporingstechnieken in bankzaken en het witwassen van geld. Ten slotte voert de overeenkomst een belangrijke vernieuwing in voor de voortgangscontrole op de uitvoering en de regeling van geschillen door een Conferentie van partijen in te richten.