24 dec 2010 11:14

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Wijziging van de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Wijziging van de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijzigt. De bepalingen van het koninklijk besluit worden aangepast aan de nieuwe voorschriften van de wet houdende diverse bepalingen, die onder andere bepaalt dat beslissingen via koninklijk besluit worden genomen.  

Om de instroom van asielzoekers beter te beheren, werden een aantal bepalingen van de wet (**) betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen. Een van de wijzigingen betreft de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en heeft als doel de instroom van beroepsaanvragen bij het rechtscollege beter te controleren en de beroepsprocedures te verkorten.

Het ontwerp gaat in op de nieuwe wettelijke verplichting om een koninklijk besluit te nemen en stemt een aantal bepalingen af op de nieuwe reglementering voorzien in de wet houdende diverse bepalingen.

Het nieuwe kb neemt de bestaande reglementering voor de Raad van State grotendeels over. Verder bepaalt het welke stukken een partij moet voorleggen om over een pro-deoadvocaat te beschikken en regelt het de inning van de boetes in geval van kennelijk onrechtmatig beroep. Wat de betaling van het rolrecht betreft werd gekozen voor een systeem waarbij het recht wordt bepaald door een magistraat. De betaling gebeurt steeds door een storting op een rekening met vermelding van de referentie die bekendgemaakt wordt door een ordonnantie.  

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006.
(**) van 15 december 1980