26 jan 2024 17:09

Raamovereenkomst betreffende het onderhoud van het e-Procurementplatform

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akte van de bestelling op een raamovereenkomst voor het onderhoud van het e-Procurementplatform van de FOD BOSA.

Het nieuwe e-Procurementplatform voorziet ondersteuning in een aantal stappen binnen het proces van overheidsopdrachten, waaronder het publiceren van overheidsopdrachten, het indienen en openen van kandidaturen en offertes, het plaatsen van bestellingen, enzovoort.

Bij de initiële bestelling voor de ontwikkeling van het platform werd voorzien dat er na de oplevering overgegaan zou worden tot de bestelling van een onderhoud. Het eerste deel van het onderhoud werd reeds goedgekeurd in 2022 en had betrekking op de eerste reeks aan functionaliteiten die werden opgeleverd. Nu wordt het tweede deel besteld en wordt eveneens het onderhoud voorzien voor de functionaliteiten rond de nieuwe Europese publicatieformulieren en de Dynamic Webforms.

Concreet betreft het een afname op de raamovereenkomst “EcoSystem – Correctief en evolutief onderhoud van IWF, e-Loket en andere toepassingen”.