10 nov 2016 18:24

Rapportage-nota van het redesign-programma van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportage-nota over het redesign-programma van de federale overheid.

Conform de beslissing van de ministerraad van 3 juli 2015 werd het redesign-programma opgestart. Het gaat om een veranderproject met als doelstelling het verhogen van de efficiëntie van de overheid en het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers en ondernemingen. In deze context werden in een eerste fase zes verbetertrajecten geïdentificeerd:

  • centraal gecoördineerde federale aankopen
  • inning van overheidsinkomsten
  • vastgoedpatrimoniumbeheer van de overheid
  • operationele excellentie in het domein veiligheid
  • operationele excellentie in het domein gezondheid
  • integratie van de dienstverlenende processen binnen de verticale FOD's en andere federale overheidsdiensten (horizontale integratie)

Deze trajecten werden aangevuld met 2 nieuwe trajecten:

  • Operationele excellentie in het domein van de studiediensten
  • Digitale transformatie van de overheid

Elk van deze individuele trajecten werden onder het sponsorship van een vakminister gebracht.

De nota bevat een beschrijving, stand van zaken en planning van elk traject.