19 jul 2013 22:19

Rationalisatie van energiebesparende investeringen in federale overheidsgebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten en van minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken Koen Geens, een ontwerp van koninklijk besluit goed met de instemming met het beheerscontract tussen de Belgische staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Fedesco.

Dit beheerscontract heeft als doel om de energiebesparende investeringen in de federale overheidsgebouwen te maximaliseren en te rationaliseren en draagt bij aan een versterkt en geïntegreerd duurzaam beleid. Met dit beheerscontract engageert Fedesco zich met name om onderhoudscontracten, energieperformantiecontracten en programmatorische projecten te leveren. Het helpt de Regie der Gebouwen ook bij het voorbereiden en beheren van de energielevering.

Het beheerscontract bevat ook bepalingen over het meerjareninvesteringsplan, over de selectiecriteria voor de prioritaire gebouwen of overgangsbepalingen.

In functie van dit beheerscontract zal er een samenwerkingsakkoord afgesloten worden tussen Fedesco en de Regie der Gebouwen.