24 sep 2010 11:39

REACH

Samenwerkingsakkoord betreffende de registratie, de beoordeling en de autorisatie van chemische stoffen

Samenwerkingsakkoord betreffende de registratie, de beoordeling en de autorisatie van chemische stoffen

Op voorstel van de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, heeft de ministerraad het ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie, de beoordeling en de autorisatie van chemische stoffen, en de beperkingen ten aanzien van deze stoffen (REACH).

Het samenwerkingsakkoord schept drie bestendige overlegorganen specifiek gewijd aan REACH:

  • een REACH-comité waarvan de leden worden aangeduid door de respectieve federale en gewestelijke overheden;
  • een wetenschappelijk REACH-comité waarvan de leden worden aangeduid door de federale minister bevoegd voor Volksgezondheid en de federale minister bevoegd voor Leefmilieu;
  • een nationaal REACH-forum waarvan de leden worden aangeduid door de respectieve federale en gewestelijke overheden.

De partijen bij deze overeenkomst verbinden zich ertoe de uitwerking te coördineren van een geïntegreerd controlebeleid van chemische stoffen tijdens hun hele levenscyclus, vanaf hun fabricage of hun invoer in België tot het stadium van gebruik incluis, en wisselen daartoe informatie uit. 

Wat de sancties betreft, verbinden de partijen zich ertoe in hun respectieve reglementeringen sancties in te voeren voor de inbreuken op de bepalingen van de REACH-verordening (*).

(*) Verordening EG nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 18 december 2006.