17 jul 2009 11:53

REACH-verodering

Toepassing van de REACH-verordening in het kader van het welzijn op het werk

Toepassing van de REACH-verordening in het kader van het welzijn op het werk

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat verschillende wetten aanpast aan de REACH-verordening (*)  met het oog op het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk. De REACH-verordening voert één geïntegreerd systeem in voor de registratie, de evaluatie, beperkende maatregelen en de autorisatie ten aanzien van Chemische stoffen in de Europese Unie.

Het voorontwerp legt de sancties voor inbreuken op de verordening vast. Dat zijn zowel strafsancties als administratieve geldboeten. Daarnaast wordt ook wat strafbaar is omschreven. Ten slotte brengt het voorontwerp de wet van 28 januari 1999 betreffende de waarborgen die de stoffen en prepraten op het vlak van veiligheid en gezondheid van werknemers moeten bieden, in overeenstemming met de bepalingen van de REACH-verordening.

(*) verordening 1907/2007 van het Europees parlement en de Raad van 18 december 2006.