18 apr 2017 19:01

Reactie van de FOD Sociale Zekerheid - De sociaal inspecteurs controleren wel ‘s nachts en in het weekend.

 
De heer De Backer, Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude, legde tijdens het paasweekend verklaringen af in de media over de uren tijdens dewelke de sociale inspectiediensten controles uitvoeren. De FOD Sociale Zekerheid wenst hierop te reageren.
De staatssecretaris geeft immers de indruk dat de sociaal inspecteurs vooral gedurende de kantooruren controles uitvoeren.
Zijn uitspraken hebben geen betrekking op de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, die gespecialiseerd is in de strijd tegen de sociale fraude.
 

De Sociale Inspectie richt zich in hoofdzaak op de strijd tegen fraudefenomenen die ons sociale zekerheidsstelsel ernstig in het gedrang brengen, namelijk:

• zwartwerk;
• tewerkstelling van illegale werknemers;
• mensenhandel (en meer in het bijzonder de uitbuiting van werknemers);
• sociale dumping (met name de frauduleuze detachering van buitenlandse werknemers).

 

Om dit soort onderzoeken uit te voeren, moet de Sociale Inspectie vaak ‘s nachts of in het weekend controleren. Deze controles worden vaak uitgevoerd in het kader van gerechtelijke dossiers.

 

Indien nodig doet de Sociale Inspectie voor deze controles beroep op andere inspectiediensten die onder de bevoegdheid van andere departementen vallen.

Ter indicatie, in 2016 werden door de Sociale Inspectie méér dan 20.000 controle-uren gepresteerd tijdens de nacht of tijdens het weekend.

De FOD Sociale Zekerheid acht het nuttig dit te verduidelijken, en toont hiermee duidelijk aan dat de inspecteurs van de Sociale Inspectie hun werkzaamheden niet beperken tot de kantooruren.

 

ontact

Gerrit Van de Mosselaer I verantwoordelijke dienst Communicatie FOD Sociale Zekerheid
0473 13 13 29 I press@minsoc.fed.be