18 dec 2015 17:55

Recht op geneeskundige verstrekkingen van de startende zelfstandigen onderworpen aan de betaling van de eerste bijdrage

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed om fictieve aansluitingen te bestrijden en startende zelfstandigen bewust te maken van hun verplichtingen op het vlak van sociale bijdragen.   

Het ontwerp van koninklijk besluit maakt de toekenning van het recht op geneeskundige verstrekkingen van startende zelfstandigen ondergeschikt aan de effectieve betaling van de eerste sociale kwartaalbijdrage in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Hun rechten worden hen dus slechts toegekend de eerste dag van het kwartaal van onderwerping aan het sociaal statuut, van zodra hun eerste sociale kwartaalbijdrage betaald is. Hetzelfde geldt wanneer zij een vrijstelling van bijdrage verkrijgen voor hun eerste sociale kwartaalbijdrage. Deze maatregel betreft enkel de zelfstandigen die zich inschrijven of herinschrijven bij een ziekenfonds op basis van een begin van zelfstandige activiteit.

Het ontwerp treedt in werking op 1 januari 2016. Het wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 252 en 276 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zelfstandigen die een activiteit starten