31 mrt 2017 18:03

Recht op loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering en onderbrekingsuitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters drie ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het recht op loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering en onderbrekingsuitkeringen. 

De twee eerste ontwerpen van koninklijk besluit wijzigen de bestaande besluiten om deze aan te passen aan de bepalingen van cao nr. 103ter van 20 december 2016 van de Nationale Arbeidsraad. 

Het derde ontwerp zorgt voor de aanpassing van de bedragen van sommige uitkeringen in het kader van de thematische verloven aan, enerzijds, de budgettaire eisen en, anderzijds, de in het interprofessioneel akkoord 2017-2018, genomen afspraken.

Deze drie besluiten zullen in werking treden op 1 juni 2017 en zijn van toepassing op de aanvragen en verlengingsaanvragen voor onderbreking of vermindering van prestaties die aan de werkgever werden meegedeeld na 31 mei 2017.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot de aanpassing van sommige bedragen van de onderbrekingsuitkeringen