23 dec 2005 16:00

Recht op maatschappelijke integratie

Integratie van de OCMW's op de kruispuntbank en toekenning voorschotten aan OCMW's door de Staat

Integratie van de OCMW's op de kruispuntbank en toekenning voorschotten aan OCMW's door de Staat

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2006 en een ontwerp tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie voor het jaar 2006. De ontwerpen zijn een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke integratie. Het eerste ontwerp voert een beslissing uit het regeerakkoord uit. Die bepaalt dat de werking van de OCMW's zou worden verbeterd door een snellere betaling van de Staatstoelagen door aansluiting van de OCMW's bij de Kruispuntbank. Zo kunnen personen die hulp vragen sneller geholpen worden. In een omzendbrief werd vervolgens aan de OCMW's meegedeeld dat ze de gegevens voor de aanvraag van een staatstoelage in het kader van het recht op maatschappelijke integratie, vanaf 1 januari 2006 via de Kruispuntbank moeten overmaken aan POD Maatschappelijke integratie. Het ontwerp legt dus de datum van de inwerkingtreding van de maatregel vast. Na 1 januari 2006 worden enkel de maandelijkse staten ingediend via de Kruispuntbank terugbetaald. De twee andere ontwerpen kennen voorschotten toe aan de OCMW's op bedragen die de Staat verschuldigd is voor de terugbetaling van kosten. Het gaat om drie maanden recht op maatschappelijke integratie en drie maanden maatschappelijke steunverlening.