31 jan 2014 18:38

Recht op verhoogde uitkeringen voor knelpuntberoepen die zware beroepen zijn

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de zware beroepen vastlegt, waarvoor een tekort aan arbeidskrachten bestaat, en die toegang geven op het recht op het eindeloopbaanstelsel in de openbare diensten van de federale overheid, de provinciale en lokale besturen.

De leeftijd om toegang te krijgen tot het eindeloopbaanstelsel voor de personeelsleden van de openbare sector werd op 55 jaar gebracht. Uitzondering hierop zijn de zware beroepen waarvoor een tekort aan arbeidskrachten bestaat. Het ontwerp bepaalt deze beroepen, namelijk de verpleegkundigen en het verzorgend personeel in ziekenhuizen, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra