25 jun 2004 17:00

Rechtbanken van eerste aanleg

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet (*) betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet (**) tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet (*) betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet (**) tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek.

Gedurende verschillende maanden heeft Minister Onkelinx overlegd met verschillende gerechtelijke overheden om wederzijds middelen vrij te maken die noodzakelijk zijn om geleidelijk de behandelingstermijn van de zaken in te korten en zo te strijden tegen de gerechtelijke achterstand. Deze onderhandelingen hebben geleid tot het opstellen en het ondertekenen van samenwerkingsprotocollen met de betrokken gerechtelijke overheden. Het vernieuwend karakter van deze onderhandelingen en van de ondertekening van deze samenwerkingsprotocollen dient onderlijnd te worden. De uitvoerende macht en de rechterlijke macht deden inderdaad nooit eerder een beroep op een dergelijk instrument. Deze werkwijze maakt een echte dialoog en een gemeenschappelijke reflectie mogelijk met eerbied voor eenieders verantwoordelijkheden. Dit wetsontwerp strekt ertoe de kaderuitbreidingen die na deze onderhandelingen werden afgesproken, te bewerkstelligen. Hierna volgt een overzicht ervan. o Hof van beroep te Antwerpen : - een uitbreiding van de personeelsformatie van de magistraten: 12 raadsheren, waarvan 6 in overtal; - een uitbreiding van de personeelsformatie van het ondersteunend personeel van het Hof: 3 griffiers + 3 adjunct-griffiers; o Hof van beroep te Brussel : - een uitbreiding van de personeelsformatie van de magistraten : 6 raadsheren + 3 raadsheren in overtal (na evaluatie); - een uitbreiding van de personeelsformatie van het ondersteunend personeel van het Hof : 3 griffiers; o Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : - een uitbreiding van de personeelsformatie van de magistraten : 2 rechters + 1 ondervoorzitter; - een uitbreiding van de personeelsformatie van het ondersteunend personeel : 1 griffier + 1 adjunct-griffier. o Parket van eerste aanleg te Dendermonde : 1 substituut + 1 eerste substituut. Er dient te worden gewezen op het feit dat de menselijke middelen die ter beschikking zullen gesteld worden een dringende maatregel vormen die geen afbreuk doet aan de absolute noodzakelijkheid om over te gaan tot een precieze en uniforme werklastmeting. De resultaten daarvan zullen moeten leiden tot globale en coherente oplossingen en beslissingen, onder andere met betrekking tot de wettelijke kaders van de magistraten, van de griffiers en van het administratief personeel. Dit voorontwerp concretiseert overigens de uitbreiding van de personeelsformatie van de magistraten van het federaal parket met 4 bijkomende eenheden, zoals goedgekeurd door de Raad in zijn vergadering van 30 maart jl. Dit voorstel was opgenomen in de kadernota betreffende een geïntegreerde aanpak van het fenomeen van de "rondtrekkende dadergroeperingen" door het federaal parket. (*) van 3 april 1953. (**) van 2 juli 1975.