02 apr 2021 17:41

Rechten die verbonden zijn aan de werken die het federale openbare ambt creëert

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel. 

De belangrijkste maatregel van dit ontwerp van koninklijk besluit omvat de concretisering van nieuwe plichten voor het Rijkspersoneel op het gebied van auteursrecht, computerprogramma’s, het recht dat ontstaat bij de ontwikkeling van computerprogramma’s en de naburige rechten betreffende uitvoerende kunstenaars en octrooien. Deze bepalingen vinden hun grondslag in het Wetboek van economisch recht, meer bepaald in boek XI betreffende de intellectuele eigendom en de bedrijfsgeheimen, en gelden zowel voor statutaire als contractuele personeelsleden.

Een andere belangrijke maatregel van dit ontwerp beoogt de automatische toekenning van het karakter van algemeen belang aan de personeelsleden (statutair of contractueel) van het federale openbare ambt die ter beschikking gesteld worden van Frontex (korps van de Europese grens- en kustwacht).

De andere bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit brengen een aantal redactionele verbeteringen en verduidelijkingen aan in de reglementaire bepalingen van diverse koninklijke besluiten.

Na de syndicale onderhandelingen zal het ontwerp voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.