30 apr 2004 17:00

Rechten van het kind

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het federaal actieplan goed betreffende de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het federaal actieplan goed betreffende de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.

De wet van 4 september 2002 voorziet het volgende: "De regering brengt jaarlijks, op initiatief van de Minister van Justitie, aan de Federale Kamers een verslag uit over het beleid gevoerd tot uitvoering van de bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake de rechter van het kind. Dit verslag wordt uitgebracht in de vorm van een voortgangsnota met een specifiek actieplan en houdt een evaluatie in van de maatregelen die werden genomen." Het verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een algemeen verslag waarin de maatregelen die de laatste jaren zijn genomen met betrekking tot kinderen per departement worden voorgesteld. Het tweede deel bevat een federaal actieplan inzake kinderen. Het bestaat uit de plannen of prioriteiten van de diverse federale departementen, zoals bijvoorbeeld de operationele doelstellingen die de mogelijkheid bieden de strategische doelstellingen te bereiken van het document "Een wereld die geschikt is voor kinderen", goedgekeurd tijdens de Bijzondere Zitting van de Verenigde Naties in verband met kinderen (*). In het actieplan worden diverse aangelegenheden behandeld, zoals het ontwerp inzake een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, de gezondheidszorg, de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, de strijd tegen mensenhandel, de strijd tegen roken, enz. (*) Top van New York in mei 2002.